Työelämähankkeet

TYRSKY JA TYKKY
               

TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä on kolmevuotinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja tietoa oppilaitoksien ja työelämän välillä.

Pyrimme yhdenmukaistamaan työelämän ja opiskelun  välisiä polkuja, kehittämään työelämässä tapahtuvan oppimisen tukimuotoja ja uudenlaisia tapoja kartuttaa osaamista työelämässä myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulmasta.

Hankkeessa pyritään löytämään uusia ja vahvistamaan tuttuja rajapintoja ammatillisen koulutuksen ja työelämän välillä. Haluamme olla luomassa sekä opiskelijaa että työelämää hyödyttäviä malleja tukemaan opiskelijan siirtymistä työelämään.

Aitoon koulutuskeskus kehittää TYRSKY-hankkeessa ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyötä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulmasta. Aitoon tavoitteena TYRSKY-hankkeessa on onnistua entistä useamman opiskelijansa työllistymisessä joko palkkatyöhön tai tuettuun työhön.

TYRSKY-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen alkamisaika: 1.9.2020
Hankkeen päättymisaika: 31.8.2023

TYRSKY-hankkeessa Aitoon yhteyshenkilöinä toimivat:

Hallintojohtaja
Marita Sarkola
040 5890 989
marita.sarkola@aikk.fi

Erityisopetuksen asiantuntija
Pia Suhonen
0400 447 319
pia.suhonen@aikk.fi

Hankeasiantuntija
Marika Peltoniemi
050 3876 669
marika.peltoniemi@aikk.fi

TYKKY-hankkeessa kehitetään uusia mikro- ja pk-yrityksiin suunnattuja ammatillisen koulutuksen perehdytyksen toimintatapoja ja yhtenäistetään työelämässä oppimisen digitaalisten sovellusten hyödyntämisen toimintamalleja ammatillisen koulutuksen työelämäprosessissa.

Hankkeen tavoitteena on tukea työpaikoilla tehtävää työpaikkaohjausta niin, että se on asiakaslähtöisempää ja yhtenäisempää ja että sen toimintamenetelmät huomioivat ja vahvistavat ohjauksen laatua tuen tarpeessa oleville opiskelijoille. Helpotamme opiskelijan siirtymistä työelämään ja edesautamme sitä, että työelämässä oppimisen paikkoja on riittävästi.

Hankkeessa kohotetaan työpaikkaohjauksen merkitystä ja työpaikkaohjaajien työn arvostusta sekä luodaan uusia yhtenäisiä työpaikkaohjaajien osaamisen osoittamisen tapoja. Tavoitteena on myös jakaa hankkeen tuloksia valtakunnallisesti eri verkostoissa kaikkien ammatillisten oppilaitosten hyödynnettäväksi.

Tavoitteet on jaettu kolmeen osa-alueeseen:

  1. Asiakaslähtöisten työpaikkaohjauksen toimintamallien kehittäminen.
  2. Opiskelijan henkilökohtaisen ja yksilöllisen työelämässä oppimisen tukeminen sekä palautteen hyödyntäminen.
  3. Työelämätaitojen vahvistaminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvon kohentaminen ja esille tuominen.

TYKKY-hanke toimii läheisessä yhteistyössä Pirkanmaan alueella 1.9.2020 alkaneen kahdeksan ammatillisen koulutuksen järjestäjän verkoston työelämäyhteistyön kehittämisen hankkeen Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä – TYRSKY kanssa.

Hankeaika 1.9.2021-30.8.2023

Hankkeen yhteyshenkilönä Pia Suhonen ja Marita Sarkola

 

Nivus

               

Nivus-hanke keskittyy vaativan erityisen tuen opiskelijoiden ja heitä ohjaavien tahojen ohjauksen kehittämiseen sekä ammatillisten perustutkintojen ja valmentavien koulutuksien sisältöjen selkeyttämiseen ja koulutuksien toteuttamistapojen mallintamiseen.

Jatkuvan haun prosessien selkiyttäminen ja yhtenäistäminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Opiskelijoiden työllistymisen parantamiseksi kehitämme opiskelijoiden työelämätaitoja, oppimisympäristöjä sekä digitaalista työssäoppimisen ohjausta jatkuvan oppimisen periaatteet huomioiden.

Alueellisten verkostojen ja yhteistyön rakentaminen vahvistaa asiakaslähtöistä toimintamallia, jossa tavoitteena on saada toimijoiden yhteinen näkemys vaativan erityisen tuen opiskelijan polusta, riippumatta koulutuksen järjestäjästä, maantieteellisestä sijainnista tai opiskelijan vaativan erityisen tuen tarpeesta. Hankkeessa valmistaudutaan oppivelvollisuuden laajentamiseen yhteistyössä perusopetuksen kanssa.

Opetushallituksen rahoittama Nivus-hanke on osa Oikeus osata -hankekokonaisuutta.

Hankkeen alkamisaika: 1.12.2020
Hankkeen päättymisaika: 30.6.2022

Nivus-hankkeessa Aitoon yhteyshenkilöinä ovat:

Rehtori
Jaro Koikkalainen
050 5984 377
jaro.koikkalainen@aikk.fi

Hankeasiantuntija
Marika Peltoniemi
050 3876 669
marika.peltoniemi@aikk.fi