Hankkeet

Aitoon koulutuskeskus kehittää toimintaansa muun muassa erilaisissa hankkeissa. Opetushallituksen tavoitteiden mukaan kehittämisverkostojemme ja hankkeissa mukanaolon tavoitteena on

  • uudistaa toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa
  • edistää opiskelijoiden oppimista, kouluviihtyvyyttä ja motivaatiota
  • tukea opettajien osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista
  • kehittää johtamisen käytäntöjä
  • luoda ja levittää uusia innovaatioita.

      

TYKKY

TYKKY-hankkeessa kehitetään uusia mikro- ja pk-yrityksiin suunnattuja  ammatillisen koulutuksen perehdytyksen toimintatapoja ja yhtenäistetään työelämässä oppimisen digitaalisten sovellusten hyödyntämisen toimintamalleja ammatillisen koulutuksen työelämäprosessissa.

Hankkeen tavoitteena on tukea työpaikoilla tehtävää työpaikkaohjausta ja vahvistaa ohjauksen laatua tuen tarpeessa oleville opiskelijoille. Helpotamme opiskelijan siirtymistä työelämään ja edesautamme sitä, että työelämässä oppimisen paikkoja on riittävästi.

Hankkeessa kohotetaan työpaikkaohjauksen merkitystä ja työpaikkaohjaajien työn arvostusta sekä luodaan uusia yhtenäisiä työpaikkaohjaajien osaamisen osoittamisen tapoja. Tavoitteena on myös jakaa hankkeen tuloksia valtakunnallisesti eri verkostoissa kaikkien ammatillisten oppilaitosten hyödynnettäväksi.

TYKKY-hanke toimii läheisessä yhteistyössä Pirkanmaan alueella 1.9.2020 alkaneen kahdeksan ammatillisen koulutuksen järjestäjän verkoston työelämäyhteistyön kehittämisen hankkeen Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä – TYRSKY kanssa.

TYKKY-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen alkamisaika: 1.9.2021
Hankkeen päättymisaika: 30.8.2023

TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä

TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä
on kolmevuotinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on
lisätä yhteistyötä ja tietoa oppilaitoksien ja työelämän välillä.

Aitoon koulutuskeskus kehittää TYRSKY-hankkeessa
ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyötä
erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulmasta.
Aitoon tavoitteena TYRSKY-hankkeessa on onnistua entistä useamman opiskelijansa työllistymisessä
joko palkkatyöhön tai tuettuun työhön.

TYRSKY-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen alkamisaika: 1.9.2020
Hankkeen päättymisaika: 31.8.2023

Päättyneet hankkeet

Oikeus osata – Nivus

Nivus-hanke keskittyy vaativan erityisen tuen opiskelijoiden ja heitä ohjaavien tahojen ohjauksen kehittämiseen sekä ammatillisten perustutkintojen ja valmentavien koulutuksien sisältöjen
selkeyttämiseen ja koulutuksien toteuttamistapojen mallintamiseen.

Jatkuvan haun prosessien selkiyttäminen ja yhtenäistäminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Opiskelijoiden työllistymisen parantamiseksi kehitämme opiskelijoiden työelämätaitoja,
oppimisympäristöjä sekä digitaalista työssäoppimisen ohjausta
jatkuvan oppimisen periaatteet huomioiden.

Alueellisten verkostojen ja yhteistyön rakentaminen vahvistaa asiakaslähtöistä toimintamallia, jossa tavoitteena on saada
toimijoiden yhteinen näkemys vaativan erityisen tuen opiskelijan
polusta, riippumatta koulutuksen järjestäjästä, maantieteellisestä
sijainnista tai opiskelijan vaativan erityisen tuen tarpeesta.
Hankkeessa valmistaudutaan oppivelvollisuuden laajentamiseen
yhteistyössä perusopetuksen kanssa.

Opetushallituksen rahoittama Nivus-hanke on osa Oikeus osata -hankekokonaisuutta.

Hankkeen alkamisaika: 1.12.2020
Hankkeen päättymisaika: 30.6.2022

Timantti 2

Aitoon koulutuskeskus kehittää laadunhallintaansa osana ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston AMEOn yhteistä Timantti 2 -hanketta.

Hanke perustuu AMEO-oppilaitosten arvioinneissa ja strategioissa sekä edellisissä hankkeissa esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin sekä tarpeeseen vastata ammatillisen koulutuksen uudistuksen tuomiin muutoksiin.

Hankkeessa on neljä osa-aluetta:

1) Laadunhallintajärjestelmien ja laadunhallinnan toimintatapojen edelleen kehittäminen
tukemaan ennakoivaa johtamista ja pedagogiikkaa (miten tuotamme osaamista, jolle on käyttöä
nyt ja tulevaisuudessa). Hankkeessa varmistetaan, että laadunhallintajärjestelmä kattaa koko ammatillisen koulutuksen toiminnan.

2) Koulutuksenjärjestäjät ottavat käyttöön menettelytavat, jotka varmistavat,
että opiskelijat saavat tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja
osaamistavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellista koulutusta, opetusta, ohjausta ja tukipalveluja eri oppimisympäristöissä tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti.

3) Vertaisarvioinnin toimintamallin edelleen kehittäminen AMEO-verkostossa keventäen vertaisarvioinnin toteutusta ja prosessia kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. AMEO:n yhteinen vertaisarviontiraportti, jota käytetään AMEO-verkossa toiminnan kehittämisen työkaluna.

4) Koulutuksen järjestäjät asettavat selkeät tavoitteet koulutukselle sekä sen laadulle ja vaikuttavuudelle. Tuloksia seurataan ja arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Timantti 2 -hanke toteutetaan 9.12.2019–31.12.2021 ja sitä rahoittaa Opetushallitus.
Hankkeen hallinnoija on Ammattiopisto Luovi, kumppaneina toimivat Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Spesia sekä Kiipulan ammattiopisto.

AMEO-verkoston oppilaitokset ovat tehneet yhteistyötä laadun kehittämisen hankkeissa useiden vuosien ajan.

Hankkeessa tuotettu materiaali

Laatu-katti vieköön selkeällä kielellä. Tämän materiaalin avulla voit perehtyä siihen, mitä on laadunhallinta ammatillisessa oppilaitoksessa. Mistä laatu syntyy ja miten laatua kehitetään?

Osaamisen arvioinnin mukauttaminen, tukimateriaalia arviointiin. Tukimateriaali on tarkoitettu sovellettavaksi osaamisen arvioinnin mukauttamiseen ammatillisissa tutkinnon osissa. 

Liikkuva opiskelu: Aitoo liikuntaa 4

Aitoon koulutuskeskus osallistuu neljättä lukuvuotta Liikkuva opiskelu
-ohjelmaan, jota rahoitetaan aluehallintoviraston veikkausvoittovaroista myöntämällä valtionavustuksella.

Aitoo liikuntaa jatkuu -hankkeemme tavoitteena on jatkaa liikunnallisen toimintakulttuurin juurruttamista osaksi oppilaitoksemme arkea. Tavoitteena on kouluttaa ja perehdyttää henkilökuntaa uusiin toimintamalleihin terveyden edistämisessä, kokeilla uusia tapoja ja välineitä
innostaa opiskelijoita liikkumaan, kehittää toimintaympäristöämme ja testata uusia apuvälineitä,
joilla mahdollistamme yksilöllisiä liikunta-aktiviteetteja ja motivoimme opiskelijoita liikkumaan.

Hankkeen puitteissa opiskelija-asuntolan vapaa-ajanohjelmaan on lisätty liikuntaharrastuksia. Oppilaitokselle on hankittu uusia liikuntavälineitä ja pihaan on rakennettu uusi ulkoliikuntapaikka.

Hankkeen ajankohta: 1.8.2020 – 31.12.2021

VET – Vetävää, Erityistä ja Tunnettua ammatillista erityisopetusta

AMEO-verkostossa toteutetulla VET-hankkeella haluttiin parantaa ammatillisen erityisopetuksen tunnettuutta ja arvostusta.
Hankkeessa tuotettiin videoita opiskelijoiden työllistymisestä.

Hanketta rahoitti Opetushallitus ja se toteutettiin vuoden 2020
aikana. Hankkeeseen osallistuivat Ammattiopisto Luovi,
Ammattiopisto Spesia, Kiipulan ammattiopisto, Optima
ja Aitoon koulutuskeskus.

Voit katsoa Miikan, Tytin, Elviksen ja Victorian työllistymistarinat AMEOn sivuilta alla olevasta linkistä.