Ammatilliset opintonsa Aitoossa aloittaneet ovat pääosin erittäin tyytyväisiä opintojensa aloitusvaiheeseen.

Aitoon koulutuskeskuksessa aloitti elokuussa viisitoista uutta ammatillisen perustutkinnon opiskelijaa. He ovat kaikki vastanneet opiskelijapalautekyselyyn, joka tehdään valtakunnallisesti opintojen aloitusvaiheessa. Aitoon opiskelijoiden vastausprosentti kyselyyn oli siis täydet sata prosenttia.

Kymmenen opiskelijaa oli täysin samaa mieltä ja neljä jokseenkin samaa mieltä väittämästä ”Olen tyytyväinen opintojeni aloitusvaiheeseen”. Yksi vastaajista oli osin samaa ja osin eri mieltä. Väittämän keskiarvoksi tuli 4,6 asteikolla 1–5.

Valtaosa vastaajista suosittelisi oppilaitostamme. Asteikolla 1–10 tämän kysymyksen keskiarvoksi tuli 9,4. Suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku oli 87.

Palautteen mukaan Aitoon koulutuskeskus on onnistunut hyvin muun muassa opinnoista tiedottamisessa, opintojen suunnittelun ohjauksessa ja HOKSien eli henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laatimisessa.